+ فیلم مستند اموزش پرتاب لنسر ماهیگیری و ماهیگیری زیبا
+ فیلم مستند اموزش ماهیگیری بزرگ و بهترین طعمه و جدیدترین طعمه ماهیگیری با قلاب
+ فیلم اموزش رایگان زیباترین مستند ماهیگیری کپور با لنسر
+ فیلم اموزش رایگان ماهیگیری کپور با لنسر
+ فیلم مستند بهترین طعمه ماهیگیری با قلاب و کاربرد طعمه مصنوعی در ماهیگیری با لنسر
+ فیلم مستنداموزش کامل پرورش شترمرغ در مزرعه پرورش شترمرغ
+ فیلم مستند پرورش شترمرغ و سود پرورش شترمرغ
+ فیلم مستند جنگ شیر و شغال افریقایی و شکست شیر
+ ماهیگیری در شب
+ زیباترین فیلم ماهیگیری کپور با قلاب و اموزش ماهیگیری تازه کپور با روش جدید